Työhyvinvointi - Mitä se tarkoittaa?

Jotta jatkuvilta yritys vs työntekijä tyylisiltä vastakkainasetteluilta vältytään, sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa. Mitä työhyvinvointi siis on?

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon eikä syyttä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Työhyvinvointi on hyvä jakaa eri osa-alueisiin, joissa on huomioitu yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä työssä viihtyminen. Tyytyväisyys, kuormituksen ja arjessa jaksamisen tasapaino, arvostus, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne, ovat tärkeitä mittareita tarkasteltaessa työhyvinvointia.

Psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa koko työyhteisön dynamiikkaan

Jotta yksilö voi hyvin työssään - tulee stressinhallintakeinojen sekä paineensietokyvyn olla hyvässä tasapainossa. Tämän lisäksi työntekijän on koettava arvostusta työtään sekä positiotaan kohtaan, haastavissa tilanteissa apua ja tukea on tarjolla sekä mielipiteille on myös riittävästi tilaa. Oman äänen on tultava esille, vaikkei sen vaikutus lopputulokseen olisikaan merkittävän suuri. Kuulluksi tulemisen tarve on jokaisella meillä.

Hyvä, yhteistyökykyinen, avoin ja positiivinen työyhteisö tukee, kannustaa, kehittää ja tuottaa. Esimiestason esimerkillinen ja työyhteisöä kannustava ote lisää tutkimusten mukaan henkilöstön sitoutuneisuutta sekä motivaatiota työhönsä. Työyhteisön hyvä ilmapiiri saa henkilöstön ponnistelemaan kohti samaa päämäärää.

Jotta jatkuvilta yritys vs työntekijä tyylisiltä vastakkainasetteluilta vältytään, sosiaalisten taitojen merkitys on kiistaton. Kunnioittava ja rehellinen kommunikointi onkin tärkeä osa työssä viihtymistä.

Työn merkityksellisyys sekä ammatillinen eteneminen sitouttaa

Olen kuullut asiakkaani sanovat seuraavasti: “Minua arvostetaan ja kykyjäni halutaan hyödyntää eikä uralla etenemistäni estetä.”

Tämän lauseen takana oleva ihminen on saanut kehittyä ja opiskella alallaan työnantajan kannustuksella. Työn merkityksellisyys on lisännyt motivaatiota ja organisaatio on hyötynyt merkittävästi juuri tämän kaltaisesta tavasta johtaa henkilöstöä.

Jatkuva väsymys ja stressi heikentää koko työyhteisöä

Liiallinen kuormitus lisää sairaslomien määrää, alentaa suorituskykyä sekä on riski yksilön omalle terveydelle. Väitämme että, hyvä fyysinen kunto lisää arjessa jaksamista! 

Tässä on jaettava vastuualueet sekä yksilölle itselleen että yritykselle:

yrityksen tehtävänä on tarjota terveelliset sekä turvalliset työolosuhteet, ergonomiset työtilat sekä -välineet, mahdollisesti mahdollisuuden liikkua työpäivän aikana sekä ylläpitää positiivisia suhteita työnantajan ja työntekijöiden välillä. 

Yksilön vastuulla on pitää yllä ja kehittää hyvää fyysistä kuntoa, huolehtia riittävästä unesta ja värikkäästä sekä ravitsevasta ravinnosta. On kehitettävä oikeita palautumisen keinoja sekä huolehdittava mielekkäiden asioiden toteutumisesta arjessa. 

Parhaimmillaan yrityksen työkulttuuri tukee hyvinvoinnin toteutumista kaikilla osa-alueilla tai pahimmillaan saattaa kuluttaa liikaa yksilön voimavaroja jolloin hyvinvoinnin edellytykset ovat heikot.

Hyvinvoiva työntekijä toimii hyvinvoivan työyhteisön peilinä.

Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut ja motivoitunut työhönsä. Työyhteisön positiivinen viesti ulospäin toimii yrityksen parhaana mahdollisena käyntikorttina. Hyvinvoiva henkilöstö panostaa työhön, sitoutuu prosessiin ja uskaltaa kehittää sitä, auttaa yritystä menestymään ja kasvattamaan myös myyntiä. 

Organisaatio joka panostaa työntekijöihinsä houkuttelee ammattitaitoisia ja lahjakkaita työntekijöitä parantaen asemaansa markkinoilla.

Yhteinen, mutta jaettu hyvinvointi-ikkuna sitouttaa ja kannustaa meitä panostamaan omaan hyvinvointiimme.

Yrityksen tarjoama kannustus ja tuki lisää yksilön halukkuutta panostaa omaan hyvinvointiin. Ilman tukea, onnistuminen voi olla vaikeaa ja siksi uskomme, että yhdessä jaettu vastuu auttaa koko työyhteisöä panostamaan tärkeimpäänsä.

“Minua arvostetaan ja kykyjäni halutaan hyödyntää eikä uralla etenemistäni estetä.”

Mitä luulet, miltä tämän kommentin takana oleva yritysjohtaja on mieltä työntekijänsä jakamasta referenssistä?